Kristel Bolscher en Marc Bos verkiesbaar voor bestuur De Spekscheeters

Foto:

De jaarvergadering van carnavalsvereniging De Spekscheeters wordt morgenavond, vanaf 21.00 uur, in café-restaurant Bolscher gehouden.De agenda is als volgt:

  1. Opening door de voorzitter
  2. Notulen jaarvergadering 2012
  3. Korte terugblik seizoen 2012
  4. Bestuurssamenstelling: Peter Hansté en Ronny Booijink zijn aftredend en niet herkiesbaar. Kristel Bolscher en Marc Bos worden voorgedragen als nieuwe kandidaten. Stemming door jaarvergadering. Mededelingen bestuurssamenstelling.
  5. Programma 2013-2014
  6. Financieel verslag
  7. Ingekomen stukken en mededelingen
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

 Mochten er punten zijn die op de agenda moeten worden toegevoegd, dan kunnen deze worden doorgeven aan het secretariaat via: [email protected].