Tubbergse kerktoren krijgt noodzakelijke restauratie

De basiliek van Tubbergen
Foto: Redactie

Met het beschikbaar stellen van €180.000 kan dit jaar nog de restauratie van de Tubbergse kerktoren, waarvan de gemeente volgens een 2 eeuwen oude bepaling de eigenaar is, beginnen. Hierbij wordt gebruikgemaakt van een provinciale subsidietoekenning van maximaal €115.000.Volgens de Staatsregeling van het Bataafse Volk van 1798 werden kerktorens eigendom van de burgerlijke overheid. De gemeente Tubbergen is om deze reden sindsdien eigenaar van de toren bij de rooms-katholieke Pancratius-basiliek en dus ook verantwoordelijk voor het onderhoud van de toren.

In 1977/1978 heeft de laatste restauratie van de toren plaatsgevonden, waarbij ook een verhoging van de toren heeft plaatsgevonden. Daarna is de laatste onderhoudsbeurt in 2000 geweest. De huidige status van de toren vraagt sinds enkele jaren weer om onderhoud en restauratie. Via een gemeentelijk abonnement bij de Monumentenwacht wordt de toren jaarlijks geïnspecteerd en wordt er om de 2 jaar een inspectierapport opgemaakt. Aan de hand van deze rapporten blijkt de noodzaak op restauratie en onderhoud.

Subsidies
Met de inspectierapporten zijn sinds 2010 subsidieaanvragen gedaan bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE voorheen de Rijksdienst voor Monumentenzorg RDMZ) met afwijzingen tot gevolg. De gronden van afwijzing voeren terug op: “de aanvragen met de laagste kosten komen als eerste voor subsidiëring in aanmerking” of “de aanvraag behoort niet tot 1 van de 2 voorrangsgroepen”.

In 2013 heeft een aanvraag bij de provincie geleid tot toekenning van subsidie, waarbij 70% van de aangevraagde onderhoudskosten van €165.000 als subsidiabel zijn aangemerkt.

Aanbesteding werkzaamheden
De restauratie- en onderhoudswerkzaamheden bestaan uit:

  1. Herstel aan de natuurstenen gevels
  2. Schilderwerk torenstijlen, hek van de torenspits
  3. Herstel aan leibedekking, goten, luiken
  4. Constructief herstel aan draagconstructies en balklagen
  5. Vervangen en op afschot brengen dakbedekking klokkenstoel
  6. Herstel stucwerk zangkoor en portaal
  7. Aanbrengen vanghaken i.v.m. veiligheid op het dak van de toren
  8. Herstel aan klokkenstoel, uurwerk, toren kruis, haan en pijnappel

Omdat de gemeenteraad gisteravond geld beschikbaar heeft gesteld voor de restauratie zal een aanbestedingstraject gehouden worden, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de verschillende werkzaamheden. Voor de werkzaamheden onder punt 1 t/m 7 worden hoofdzakelijk lokale bouwbedrijven uitgenodigd. Voor de werkzaamheden onder punt 8 niet. Hierin wordt een uitzondering gemaakt, omdat herstelwerk aan de klokken en het torenkruis te specifiek is. Voor dit werk worden minimaal 2 gespecialiseerde bedrijven uitgenodigd van buiten de gemeente, omdat de benodigde specialisatie binnen de gemeente niet voorhanden is.

Voor beide werken schrijft het inkoopbeleid van de gemeente Tubbergen een meervoudig onderhandse aanbesteding voor.