Gemeente sust een conflict steeds vaker informeel, zonder tussenkomst rechter

Foto: CC0

Onder het mom van ‘voorkomen is beter dan genezen’, hebben Dinkelland en Tubbergen een gezamenlijke coördinator conflicthantering in dienst genomen.

Bij een gemeente wordt jaarlijks een groot aantal besluiten genomen. Dat kan bijvoorbeeld gaan om een evenementenvergunning, een dwangsombesluit, een gehandicaptenparkeerkaart of een omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning. Bewoners kunnen bezwaar maken als zij het niet eens zijn met zo’n besluit. Zo komt het voor dat omwonenden bezwaar maken tegen een vergunning die de gemeente heeft afgegeven aan één van hun buren. Daarmee wordt de weg ingeslagen naar een juridische procedure, waarbij meestal geen winnaars zijn.

De gemeente Dinkelland en de gemeente Tubbergen stimuleren en faciliteren sinds een aantal jaren een andere aanpak. Een medewerker van Noaberkracht neemt dan contact op met een inwoner over een aanvraag als die niet kan worden gehonoreerd of als er een zienswijze is ingediend tegen zijn of haar plan.

Juridische strijd voorkomen

Om te voorkomen dat een bezwaar of dreigend conflict leidt tot een juridisch gevecht, kan de coördinator conflicthantering van Noaberkracht worden ingezet. Zij begeleidt de communicatie en onderhandelingen tussen partijen om tot een oplossing van het geschil te komen. Daarbij is het belangrijk dat partijen zelf de oplossing aandragen. Het grote voordeel hiervan is dat de oplossing die zo tot stand komt, beter te accepteren is dan een opgelegde maatregel van een rechter. Tijdens deze gesprekken is er aandacht voor achterliggende belangen die in gerechtelijke procedures niet aan bod komen.

Soms blijkt een telefoontje van een medewerker van Noaberkracht al tot tevredenheid van de inwoner te leiden. In 2017 heeft deze aanpak ervoor gezorgd dat 51% van de bezwaarschriften op een informele manier is opgelost.

Diegene die geïnteresseerd is in de aanpak of meer wil weten over deze werkwijze kan daarover contact opnemen met de coördinator conflicthantering, Annet Werger, via het algemene nummer van de gemeente Dinkelland of de gemeente Tubbergen.

Bezwaarschriften

Het komt natuurlijk ook voor dat partijen er toch niet samen uitkomen. In dat geval wordt de commissie bezwaarschriften om advies gevraagd. De commissie heeft vorig jaar advies uitgebracht in 25 zaken.

Alle werkzaamheden die deze commissie in 2017 heeft verricht, staan vermeld in een gecombineerd jaarverslag voor beide gemeenten. De aanbevelingen die de commissie hierin heeft gedaan, worden aangegrepen om het proces nog meer te stroomlijnen.

Reacties

article
63279
Onder het mom van ‘voorkomen is beter dan genezen’, hebben Dinkelland en Tubbergen een gezamenlijke
https://tubbergen.nieuws.nl/politiek/20181107/gemeente-sust-conflict-steeds-vaker-informeel-zonder-tussenkomst-rechter/
2018-11-07T13:19:30+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/332/2018/11/07131858/aggressive-anger-angry-163431.jpg
Politiek