Geen verhoging belastingen of grote bezuinigingen, maar gemeentelijke huishouding wel getroffen door de coronacrisis

Foto: CC0

Corona gooit op veel vlakken roet in het eten, maar desondanks verwacht het college van burgemeester en wethouders dat bestaande plannen gewoon kunnen worden uitgevoerd.

In hoeverre de coronacrisis invloed heeft op de financiële huishouding van de gemeente Tubbergen valt op dit moment lastig in te schatten. Het college gaat er vooralsnog van uit dat het Rijk de gemeenten in voldoende mate compenseert. Daarnaast beschikt de gemeente Tubbergen over voldoende weerstandsvermogen waarmee mogelijke tegenvallers opgevangen kunnen worden.

Het weerstandsvermogen is een extra post die de gemeente Tubbergen al jaren opneemt om onvoorziene omstandigheden op te kunnen vangen. Een soort spaarrekening dus. “Het is net als bij de meeste mensen thuis is er een rekening waar wat geld op staat voor onvoorziene omstandigheden”, legt wethouder Ursula Bekhuis uit. “De coronamaatregelen vallen onder onvoorziene omstandigheden en hebben invloed op uitgaven van de gemeente. Maar ook de daling aan inkomsten uit toeristenbelasting of inkomsten van sportaccommodaties hebben invloed.”

Deze kosten en het gebrek aan inkomsten kunnen in het weerstandsvermogen opgevangen worden. “We gaan er echter in eerste instantie van uit dat het rijk de gemeenten, zoals toegezegd, volledig compenseert voor de financiële gevolgen”, stelt Bekhuis nadrukkelijk.

Maatschappelijk Akkoord Tubbergen

Een aantal van de maatregelen en inspanningen uit het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen zijn in de afgelopen periode verder uitgewerkt en naderen de uitvoeringsfase. Het betreft hier onder andere de nieuwbouw van de basisschool in Geesteren in samenhang met een stukje woningbouw, het centrumplan in Albergen en de herinrichting van de entree in Fleringen. Het college wil hier binnen de bestaande reserves een bedrag van ruim € 1,6 miljoen extra voor vrijmaken.

Openbaar groen, speeltoestellen en biodiversiteit

Een belangrijke post die voor het komende jaar is opgenomen is het intensiveren van de kwaliteit van het openbaar groen en de speeltoestellen. “Het afgelopen jaar is in de verschillende kernen opgehaald waar de behoefte ligt voor een impuls in het openbaar groen. De gemeenteraad wordt voorgesteld 1 miljoen euro hiervoor vrij te maken, zodat het bestaande groen onderhouden kan worden en het daar bovenop nog een kwaliteitsimpuls kan krijgen. Het is fijn dat hier in de perspectiefnota ruimte voor is”, aldus Bekhuis.

Geen verhoging belastingen of grote bezuinigingen

“Op basis van de financiële positie van de gemeente Tubbergen zijn er op dit moment geen bezuinigingen of verhogingen van de belastingen nodig om de (meerjaren)begroting sluitend te houden. Dat is goed nieuws. Maar er moet volgens de wethouder wel kritisch gekeken worden naar de plannen die er nog liggen en daar moeten prioriteiten aan gehangen worden. “Want alles uitvoeren, dat gaat niet”, stelt ze.

De keuzes die daarin te maken zijn legt het college op 29 juni ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad Tubbergen. “Daarnaast moeten we uiteraard de verschillende ontwikkelingen, waaronder Corona, nauwlettend blijven volgen”, besluit Bekhuis.

Dossier: Corona

Reacties