College presenteert beleidsarme gemeentebegroting voor 2022

Foto: CC0

Voor het jaar 2022 is een beleidsarme, maar sluitende meerjarenbegroting door het college van (waarnemend) burgemeester en wethouders opgesteld.

Reden is de naderende gemeenteraadsverkiezingen. “De begroting voor een verkiezingsjaar voelt altijd een beetje als over ‘het graf heen regeren’. Dat is
iets wat de gemeente Tubbergen niet wil.”

Woningbouw

Speerpunt in het woningbouwbeleid is de afstemming van het aanbod op de lokale behoefte in elke kern. “Wij geven prioriteit aan inbreiding, maar zetten
kracht bij via maatwerk op uitbreidingslocaties”, zegt wethouder Erik Volmerink. “Daarnaast inventariseren wij de behoefte aan toekomstige bedrijfsgronden. Initiatieven vanuit de samenleving om verschillende maatschappelijke voorzieningen zoveel mogelijk samen te voegen onder één dak proberen we zoveel mogelijk te faciliteren.”

Sociaal domein

Het sociaal domein is en blijft een uitdaging. “We zetten daarbij ook in 2022 vooral in op preventie, omdat dit bijdraagt aan een positieve gezondheid op de langere termijn”, zegt wethouder Hilde Berning. “Het sport- en preventieakkoord is daarvan een mooi voorbeeld. Met inwoners en allerlei zorgpartijen werken wij aan het versterken van onze basis- en algemene voorzieningen. Ook willen we de zorg dichtbij organiseren en kwalitatieve zorg en ondersteuning verlenen die passend is bij de vraag. Een goed voorbeeld zijn Schakel, de praktijkondersteuner jeugd GGZ en de coördinator externe verwijzers.”

Het jaar 2022 staat ook in het teken van terugkijken en vooruitblikken naar het Twents ondersteuningsmodel. “Meerdere onderdelen zoals bijvoorbeeld de jeugdzorg en onderdelen in de Wmo vragen om een herijking van de inkoop”, stelt wethouder Berning. “En wat betreft de sociaal werkvoorziening en de participatiewet zorgen we voor een goede uitvoering bij Stichting Participatie Noaberkracht (SPN), de Nieuwe Uitvoeringsorganisatie (NUO) en de samenwerking met gemeente Oldenzaal.”

Duurzaamheid

Het thema duurzaamheid staat steeds sterker op de agenda. “Steeds meer mensen realiseren dat we iets moeten doen tegen de opwarming van de aarde”, ervaart wethouder Erik Volmerink. “Maar als de maatregelen dichterbij komen groeit ook de weerstand. Maar we moeten en we kunnen het alleen als we het samen doen. Daarom willen we hierin nog meer in gesprek met onze inwoners. We richten ons daarbij niet alleen op de grootschalige energietransitie, maar maar vooral ook op het stimuleren van kleinere initiatieven van onderop, met aandacht voor de mogelijkheden voor energieopwekking én energiebesparing.”

Landelijk gebied

Thema’s zoals energie, stikstof, kringlooplandbouw en biodiversiteit bepalen de agenda qua landelijk gebied. De gemeente gaat samen met inwoners en experts aan de slag om oplossingen te zoeken voor deze opgaven. Ook met de Noordoost-Twentse gemeenten wordt in de komende perioden nog intensiever samengewerkt op het gebied van toerisme en recreatie. “We werken aan een gezamenlijke uitvoeringsagenda waarbij we vooral inzetten op kwalitatief toerisme”, zegt wethouder Trees Vloothuis. “De beoogde groei moet samengaan met respect voor de leefomgeving van de inwoners, het landschap en de natuur.”

Samenwerken

“Samenlevingsgericht werken is de basis van onze dienstverlening”, zegt waarnemend burgemeester Jon Hermans. “We zien dat de processen Mijn Dorp 2030 en het MAT veel energie losmaken in de kernen. Na de eerste jaren van aanjagen en stimuleren zijn we in een tweede fase van het proces gekomen, waarbij we nieuwe keuzes moeten maken en onze huidige kaders tegen het licht houden.”

“Aangezien het proces MijnDorp2030/MAT een samenwerkingsproces is waarin we vanuit gelijkwaardigheid samenwerken is het college en de gemeenteraad in 2021 met inwoners in gesprek gegaan over de wijze waarop door beide partijen het proces ervaren is en welke verbeterpunten zij zien. Met deze input willen we in 2022 samen komen tot nieuwe spelregels voor de komende periode.”

Afval

Het vaste deel van de afvaltarieven gaat omhoog. Volgens de gemeente komt dit onder meer door vervuild PMD-afval. “Want voor vervuild PMD krijgen we niet alleen geen geld, we moeten er ook nog eens een boete voor betalen”, zegt wethouder Volmerink. “Hierdoor zijn we genoodzaakt om het vastrecht te verhogen. Dit doen we met 15 euro (van 90 euro naar 105 euro). We hopen dat we samen met onze inwoners het vervuilde PMD terug kunnen dringen en daardoor verhogingen in de toekomst kunnen voorkomen.”

Financiën

Met een sluitende meerjarenbegroting, reserves die op orde zijn en ruimte voor verdere investeringen denkt het college erin geslaagd te zijn de gemeentelijke financiën ‘netjes’ over te dragen naar de nieuwe raadsperiode. Dat wil echter niet zeggen dat de financiële toekomst er heel rooskleurig uit ziet. Dit komt doordat het Rijk de gemeenten steeds meer taken geeft en tegelijkertijd steeds minder geld uitkeert. Volgens wethouder Trees Vloothuis is het en blijft het daarom zaak een vinger aan de pols te houden en alle ontwikkelingen scherp te blijven volgen.

Reacties

Cookieinstellingen