Kaalslag op Manderheide gestart

Foto: CC0

Half oktober start Landschap Overijssel met de voorbereidingen van de Natura 2000-werkzaamheden op de Manderheide.

Het gaat om het verwijderen van begroeiing onder bomen die later dit jaar worden gekapt. De struiken en bomen verdwijnen om ruimte te maken voor heide.

Voorafgaand aan het ‘knippen van de ondergroei’ worden onder andere vogel- en mierennesten gemarkeerd zodat die behouden blijven. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor plekken waar vleermuizen kunnen overwinteren.

Eerste fase

Het weghalen van de begroeiing is nodig om in november, wanneer de daadwerkelijke uitvoering start, goed door te kunnen werken. Projectleider Iwan Brinkhuis: ‘We voeren het werk in drie etappes uit. In de eerste fase moeten veel dingen gebeuren: herstellen en aanleggen van poelen voor de kamsalamanders in het gebied, herstellen en aanplanten van houtwallen, voorwaarden scheppen voor nieuwe jeneverbessen, akkers geschikt maken, heideontwikkeling, rasters, hekken en een vangkraal aanleggen voor de heidekoetjes die hier in de toekomst grazen en bos kappen om ruimte te maken voor een gevarieerd heidelandschap.’

Fase één start in november van dit jaar en duurt vermoedelijk tot maart 2021. Dit hangt onder meer af van de weersomstandigheden de komende maanden.

Na de eerste fase wordt er nog twee keer grootschalig gewerkt in andere delen van het gebied. De werkzaamheden in deze fase twee en drie vinden naar verwachting in 2023/2024 en in 2025/2026 plaats. Gedurende de gehele uitvoeringsperiode, en ook daarna, worden de effecten ervan op de natuur gemonitord.

Toegang tijdens werkzaamheden

Het natuurgebied blijft tijdens de werkzaamheden gewoon geopend voor wandelaars en andere recreanten. Wel is het mogelijk dat er – om veiligheidsredenen – tijdelijk paden zijn afgesloten. In dat geval is er altijd een omleidingsroute aangegeven.

Langs verschillende paden staan panelen met informatie over de werkzaamheden die ter plekke worden uitgevoerd.

Online inloopbijeenkomst

Op 11 november aanstaande organiseren de samenwerkende partijen (Landschap Overijssel, gemeente Tubbergen, gemeente Dinkelland, provincie Overijssel, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, LTO Noord en Waterschap Vechtstromen) in het Springendal-Dal van de Mosbeek, waar de Manderheide deel van uitmaakt, een online bijeenkomst over de Natura 2000-werkzaamheden.

Mensen met interesse om deze digitale inloopbijeenkomst bij te wonen, kunnen dit kenbaar maken door een mailtje te sturen [email protected], o.v.v. inloop Manderheide. Mensen met vragen of opmerkingen over (de werkzaamheden op) de Manderheide kunnen contact opnemen met terreinbeheerder Rick Staudt van Landschap Overijssel via [email protected].

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen