Noordoost-Twente zet de deur voor zonnevelden op een kiertje

Foto: CC0

De colleges van de vier gemeenten in Noordoost-Twente hebben beleid vastgesteld met richtlijnen voor grootschalige en lokale initiatieven voor zonnevelden in de openbare ruimte.

In het jaar 2023 willen de gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen 20% duurzame opwekking (elektriciteit en warmte) realiseren. Daken moeten zo vol mogelijk worden gelegd met zonnepanelen. Maar daarmee kan uiteindelijk slechts circa 10% van de benodigde energie opgewekt worden.

Windenergie is op dit moment niet mogelijk omdat Noordoost-Twente een nationaal landschap is. Dit maakt dat naast biogas ook zonnevelden noodzakelijk zijn om aan deze doelstelling voor de energietransitie in het gebied te voldoen.

Ontwikkelingsmogelijkheden in Noordoost-Twente

Binnen Noordoost Twente liggen concrete aanvragen voor de ontwikkeling van grootschalige zonnevelden. Op dit moment hebben de gemeenten bij deze aanvragen geen beleidskader. De Noordoost-Twentse gemeenten hebben daarom samengewerkt aan een beleidsnota voor ontwikkelingsmogelijkheden voor grootschalige zonnevelden.

Met het vastgestelde conceptbeleid kan richting worden gegeven aan de inpassing van deze initiatieven. Het beleid omschrijft waar zonnevelden toegestaan zijn en op welke wijze deze ingepast kunnen worden.

De eerste voorkeur gaat uit naar plaatsing op daken. Daarnaast wordt ruimte geboden voor ontwikkelingen op cultuurgronden. Landgoederen, het stuwwallengebied en het essenlandschap worden minder geschikt geacht. Natura 2000-gebieden worden op voorhand uitgesloten. Voorwaarde bij ontwikkelingen is dat wordt voldaan aan een aantal voorwaarden.

Randvoorwaarden

De ontwikkeling moet ruimtelijk goed worden ingepast in het landschap. Daarnaast wordt aan ontwikkelende partijen gevraagd de directe omgeving vroegtijdig te betrekken en hun belangen mee te nemen bij de ontwikkeling. Ook zijn er in het beleid richtlijnen opgenomen over vormen van participatie in het project. Tevens wordt bij grootschalige ontwikkelingen, ter compensatie, gevraagd om een ruimtelijke kwaliteitsinvestering.

Evaluatie

Eén jaar na vaststelling van het zonneveldenbeleid, of wanneer de doelstelling van 20% duurzame opwekking is gerealiseerd, wordt het ontwikkelkader geëvalueerd.

Inspraak

Het concept-beleid wordt vanaf 9 november in de vier gemeenten gedurende zes weken ter inzage gelegd. Hierop kan iedereen, in het kader van de gemeentelijke inspraakprocedure, zijn of haar zienswijze naar voren brengen. De gemeenteraden worden tijdens de inspraakprocedure geïnformeerd en geconsulteerd in de gemeentelijke commissievergadering en/of het politiek forum. De definitieve versie van het beleid wordt na de inspraakprocedure ter instemming aangeboden aan de colleges en vervolgens ter vaststelling aan de gemeenteraden.

Reacties

article
63104
De colleges van de vier gemeenten in Noordoost-Twente hebben beleid vastgesteld met richtlijnen voor grootschalige
https://tubbergen.nieuws.nl/gemeenteberichten/20181030/noordoost-twente-zet-deur-zonnevelden-op-kiertje/
2018-10-30T17:26:06+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/332/2018/10/30172546/architecture-clouds-dark-371917.jpg
Politiek