Geen toestemming aanleg begraafplaats voor urnen op landgoed Herinckhave

Foto:

Er is een aanvraag binnengekomen bij de gemeente door de eigenaar van landgoed Herinckhave voor het realiseren van een urnenbegraafplaats in een stuk bosgebied tussen Fleringen en Tubbergen.

Het betreffende gebied op het landgoed is een bosstrook langs de Grobbenhoeksweg van ongeveer 4.600 m2. De Grobbenhoeksweg is een rustige verharde weg ten westen van het landgoed, die de Oldenzaalseweg en de Ootmarsumseweg met elkaar verbindt.

Net ten noorden van het bosgebied liggen 3 monumentale grafheuvels (rode cirkeltjes op onderstaande kaart):

Inhoud plan

De aanvrager wenst een urnenbegraafplaats te realiseren, die als economische drager zou kunnen dienen voor het in stand houden van het landgoed Herinckhave. Het idee is dat er middels een boorgat een urn (inclusief een chip) wordt begraven. Middels een GPS-systeem kunnen nabestaanden dan de exacte locatie nagaan. Er worden geen gedenkstenen of monumenten aan het oppervlak geplaatst. In het bos hoeven geen bomen te worden gekapt, omdat de urnen tussen de bomen zouden worden begraven. Naast het bos wenst de aanvrager een strooiveld te realiseren (de ‘X’ op de kaart).

Op de locatie worden geen uitgebreide plechtige bijeenkomsten georganiseerd. Die hebben reeds bij de crematie van de overledene plaatsgevonden. Enkele weken na de crematie wordt de urn (in kleine kring) begraven of wordt de as uitgestrooid. In het bos zal een schuilhut/schuur worden opgericht.

Ten behoeve van het parkeren is het de bedoeling dat er ongeveer 5 tot 10 parkeerplaatsen worden gerealiseerd. Het voorstel wordt gedaan om dit langs de weg, over de sloot, te doen. Dit zou kunnen door het plaatsen van duikers in de sloot en daarboven de parkeerplaatsen te realiseren.

Het plangebied ligt binnen het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2006’. Het heeft daarin de bestemming ‘Bos en natuurgebied’. Gronden met deze bestemming hebben zowel een functie voor de natuur, als voor landschap, bosbouw, recreatie en cultuurhistorie.

Monumentaal complex

In het bestemmingsplan heeft het plangebied de nadere aanduiding ‘monumentaal complex’. Grond met deze aanduiding zijn tevens bestemd voor het behoud, beheer en/of herstel van de voorkomende cultuurhistorische waarden, met dien verstande dat de cultuurhistorische en archeologische waarde van primaire betekenis zijn. Een urnenbegraafplaats past niet binnen het bestemmingsplan. Om hier een urnenbegraafplaats te realiseren moet het bestemmingsplan worden herzien.

Archeologie

Op basis van de archeologische verwachtingskaart geldt er in het plangebied een hoge verwachting op aanwezigheid van archeologische resten uit alle perioden.

Er heeft extern overleg plaats gevonden met de regio-archeoloog van het Oversticht. Hierin geeft hij aan dat vanwege de beschermde status voor elke bodemingreep een monumentenvergunning van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE) nodig is. Verwacht wordt dat de RCE niet zal meewerken. De regio-archeoloog adviseert om geen medewerking te verlenen aan een urnenbegraafplaats binnen de grenzen van het monument.

Afwijzing door de gemeente

Het plangebied is een bosstrook met archeologische waarden. Het is onderdeel van het monumentale complex van landgoed Herinckhave. Het bos heeft een functie voor de natuur, landschap, recreatie en cultuurhistorie. Een urnenbegraafplaats sluit niet aan bij één van deze functies. De gebiedsdoelstelling voor bos en natuurgebieden is het behoud en herstel van de daar voorkomende natuurwetenschappelijke landschappelijke of cultuurhistorische waarden.

Van een urnenbergraafplaats gaat een verkeer aantrekkende beweging uit. Parkeren zal langs/in het bos gerealiseerd moeten worden. Ook moet er een gebouw worden opgericht in het bos. Daarmee doet de nieuwe activiteit afbreuk aan de gebiedsdoelstelling, temeer omdat het bosgebied deel uitmaakt van een monumentaal complex.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen