Handjevol alternatieven in beeld voor afvalwaterinjectie NAM, ook Drenthe

Foto: Jan Wullink

Het onderzoek van de (Nederlandse Aardolie Maatschappij) NAM naar alternatieven voor de afvalwaterinjectie in voormalige Twentse gasvelden komt in een belangrijke fase terecht. Er zijn 5 alternatieven geselecteerd die in het kader van de herafweging zullen worden onderzocht. De begeleidingscommissie heeft het keuzeproces nauwgezet gevolgd en vindt de keuzes van de NAM op dit moment voldoende duidelijk en transparant.

In Noordoost Twente leven veel vragen en zorgen over de milieueffecten, veiligheid en gezondheid naar aanleiding van de afvalwaterinjecties. Deze vragen en zorgen worden meegenomen in het onderzoek van de NAM. De herafweging moet antwoord geven op de vraag of er ook andere manieren zijn om het afvalwater te verwerken.

Van longlist naar shortlist

In november 2015 heeft de NAM een lange lijst van verwerkingmogelijkheden gepresenteerd, de zogeheten ‘longlist’. Hierop stonden meer dan 20 alternatieven. De afgelopen maanden zijn gebruikt om deze alternatieven op hoofdlijnen af te wegen, en opties die sowieso niet haalbaar zijn af te voeren van de lijst. Uiteindelijk zijn 5 alternatieven overgebleven die in detail zullen worden onderzocht op thema’s als milieu, risico, technische uitvoerbaarheid, en financiële haalbaarheid. Dit is de zogeheten shortlist. Een belangrijk door de begeleidingscommissie aangedragen criterium dat wordt onderzocht is draagvlak.

Oordeel begeleidingscommissie

De begeleidingscommissie vindt de keuzes van NAM op dit moment voldoende duidelijk en transparant om door te gaan met het onderzoek. De begeleidingcommissie heeft in de afgelopen maanden op verschillende onderdelen verduidelijking gevraagd van de door NAM voorgestelde keuzes. Dit om goed te kunnen beoordelen waarom alternatieven zijn afgevallen van de lijst.

De begeleidingscommissie ondersteunt de keuze van de NAM om een breed spectrum aan alternatieven te onderzoeken, zowel met als zonder injectie. Dit draagt bij aan een zo breed mogelijk beeld van kansen en beperkingen bij de verwerking van het afvalwater.

Dankzij de inspanningen van de begeleidingscommissie wordt binnen het onderzoek ook het maatschappelijk draagvlak voor de verschillende oplossingen in beeld gebracht. Tevens zal bij de eindrapportage in een antwoordrapportage worden ingegaan op alle vragen en zorgen die tijdens het proces zijn ingebracht door bewoners en andere betrokkenen.

Begeleidingscommissie

De begeleidingscommissie Herafweging Productiewater Schoonebeek begeleidt het onderzoek van de NAM als vertegenwoordiging uit de regio. Zij ziet het als haar taak om te controleren of het onderzoeksproces transparant verloopt, en ziet erop toe dat vragen en zorgen die leven in het gebied worden meegenomen in het onderzoek. De commissie is niet gebonden aan de uitkomsten van het onderzoek.

Informatieavonden

Om bewoners en betrokkenen te informeren over deze stap in het proces worden de komende week twee informatieavonden gehouden. Tijdens deze avonden zal het onderzoeksbureau Royal Haskoning-DHV de gemaakte keuzes toelichten, en zal de begeleidingscommissie uitleggen welke rol zij heeft gespeeld bij het maken van de keuzes. De avonden zijn als volgt gepland:

  • Informatieavond Twente: donderdag 31 maart, zaal Bays te Reutum
  • Informatieavond Drenthe: woensdag 6 april, Hotel Van der Valk te Emmen

Beide avonden beginnen om 20.00 uur. Inloop met koffie en thee is vanaf 19.30 uur.

De shortlist, en de afwegingen die de NAM heeft gemaakt om tot de shortlist te komen, zijn te vinden op de website van de NAM (www.nam.nl) en van de begeleidingscommissie (www.bc-afvalwaterinjecties.nl).

Reacties