‘Investeer in thoriumcentrales, niet in zonnevelden of windturbines’

Thoriumatoom
Foto: CC0

Stichting Behoud Twents Landschap (SBTL) heeft een nieuwe zienswijze gepubliceerd op het ‘voorlopig ontwerp RES 1.0’, waarin felle kritiek wordt geuit op met name het plaatsen van windturbines en zonnevelden.

De gemeenteraden in Noordoost-Twente beraden zich al langer op bepleite voorstellen voor de energietransitie, zoals landelijk afgesproken. SBTL is van mening dat hierbij inspanningen die gericht zijn op het vinden van draagvlak respectievelijk maatschappelijke acceptatie voor dergelijke projecten volledig ontbreken. Van de 2.400 respondenten op een door RES Twente voorgestelde combinatie van zon en wind wijst 42% dit af, terwijl slechts 30% dit onderschrijft (zijnde ongeveer 750 inwoners). “Dat staat in schril contrast met de inmiddels al meer dan 3.700 handtekeningen op de petitie tegen windturbines die door SBTL is gestart.”

De conclusie van SBTL is dat onmiskenbaar duidelijk is geworden dat het voorstel van RES Twente 1.0 “niet duurzaam en kapitaal verspillend” is. “Er worden te haastig verkeerde keuzes gemaakt.”

‘Haastige spoed…’

SBTL roept de Twentse gemeenteraden en in het bijzonder die van Noordoost-Twente op om terughoudendheid te betrachten door meer tijd te nemen voor een gedegen analyse en de ontwikkeling van betere voorstellen. “Halsoverkop besluiten nemen per 1 juli aanstaande zou niet aan de orde moeten zijn zeker in het licht van het feit dat er nog afwikkeling moet plaatsvinden van de 209 bezwaarschriften tegen de conceptnota Windbeleid NOT. De afwikkeling daarvan was gepland in mei, maar wordt verplaatst tot na de zomer.”

“Verlaag het ambitieniveau van de opgave, benut de opbrengst van zonnepanelen op daken en andere al bestaande technieken en geef prioriteit aan de facilitering daarvan. Verwerp windturbines naar voorbeeld van de gemeenten Hellendoorn, Wierden en Hof van Twente. Ook zonnevelden zijn niet nodig”, stelt de SBTL.

Thoriumcentrales

Bepleit wordt om meer en versneld in technieken te investeren, die in de toekomst mogelijk efficiënter en effectiever zijn dan windturbines. SBTL zou bijvoorbeeld graag zien dat er bij de nationale overheid bepleit wordt voor meer aandacht en geld in de ontwikkeling van thoriumcentrales.

Een hernieuwde strategie duurzame opwek van elektriciteit, geïnspireerd door de nota ‘Sociaal Energiebeleid, een groener en goedkoper alternatief voor het Klimaatakkoord’ (publicatie van Kees Pieters van Neder-Wind in maart 2020) is volgens de SBTL noodzakelijk. “Betrek bij de warmtetransitie ook geothermie, mestvergisting, bio-energie uit lokaal/regionaal snoeihout.”

Reacties