Bijeenkomst over AZC Albergen: ‘COA kan juridische claims en andere tegenwerking verwachten’

Foto: Google Maps

De informatie- en discussieavond van protestgroep Achterban Albergen in zalencentrum Morshuis rondom de komst van een asielzoekerscentrum in Albergen heeft maandagavond 450 bezoekers getrokken, die soms fel van leer trokken.

Ook het volledige college en een groot deel van de gemeenteraadsleden van Tubbergen waren hierbij aanwezig. Rode draad in de discussies en de reacties daarop was het verlies van vertrouwen in de besluitvorming en het ontbreken van perspectief. Op dat laatste punt werd vooral het niet afdwingen van een einddatum als onoverkomelijk bezwaar gezien. “Onder de bewoners ontstond grote twijfel, of beter gezegd onvrede, over de rol die het gemeentebestuur in deze voorgesprekken heeft vervuld. Dat gevoel is alleen maar versterkt door de onderhandelingen die vervolgens tussen college en de staatssecretaris plaatsvonden. Al na één onderhandeling werd een akkoord bereikt, zonder overleg met omwonenden en gemeenteraad en zonder het vaststellen van een einddatum.”

Grote zorgen

De vragen richting het COA gingen vooral over de veiligheid rondom het AZC. Aan de tafel en in de zaal werden daar grote zorgen over uitgesproken, onderbouwd met onderzoeksrapporten en berichtgeving uit de landelijke media over incidenten met asielzoekers. “Als het CBS aangeeft dat 4 tot 8 % van de niet-westerse manlijke asielzoekers crimineel is, kunnen wij wel uitrekenen wat dat op een aantal van 150 betekent. Dat leidt tot angst onder de inwoners. Angst over de veiligheid van onze kinderen, vrouwen, ouderen en kwetsbaren.”

Het COA, burgemeester Wilmien Haverkamp-Wenker en wethouder Ursula Bekhuis-Groothuis zegden toe om maximaal in te zetten op veiligheid, ook in handhavende zin, en daar de omwonenden zoveel mogelijk bij te betrekken. De vooraf ingediende vragen worden, aangevuld met de zaalvragen, schriftelijk aangeboden aan het college van B&W, met een afschrift aan de gemeenteraad. Richting de aanwezige raadsleden werd nadrukkelijk verzocht om pas tot besluitvorming over te gaan als alle vragen afdoende beantwoord zijn.

Claims

Woordvoerder Hennie de Haan gaf een korte toelichting over de besteding van de bedragen die gedoneerd worden middels crowdfunding via www.gofundme.com/nl-nl/discover.

Het geld gaat naar de stichting in oprichting, die de democratische rechten van inwoners van Albergen gaat behartigen. Het stichtingsbestuur en andere vrijwilligers werken onbezoldigd, maar budget is nodig voor inhuur van (juridische) advies en het mogelijk voeren van procedures. Zodra de stichting een eigen bankrekening heeft kan daar direct aan worden gedoneerd. “Het is nu al zeker dat verschillende personen en groeperingen in Albergen alle legale middelen in zullen zetten om de komst van een AZC te vertragen en te frustreren. Daarnaast kan het COA ook zeker claims verwachten van direct omwonenden én dorpsbewoners die materiële en immateriële schade ondervinden van de komst van het AZC.”

Reacties

Cookieinstellingen