Henk Wessels (PvdA) – Biodiversiteit

Foto: PvdA Tubbergen

De gezamenlijke Academie van Wetenschappers in Europa heeft in de afgelopen week een onderzoek afgerond over bestrijdingsmiddelen in de landbouw. Wetenschappelijk is aangetoond dat de meeste insecticiden tal van negatieve effecten hebben op insecten, die belangrijk zijn voor de bestuiving van gewassen en dus voor de voedselvoorziening. Ook zijn er sterke aanwijzingen dat de zogenaamde neonicotinoïden schadelijk zijn voor waterorganismen en vogels.

Hiermee wordt wel aangetoond dat de motie, die Ben Geerink namens de PvdA al op 3 juni 2013 indiende, meer ondersteuning had verdiend. Hij wees in zijn motie 2 jaar geleden al op het verband tussen het gebruik van neonicotinoïden en de massale bijensterfte. Helaas werd zijn motie weinig serieus genomen door de andere partijen en werd zijn oproep om de landelijke politiek te alarmeren in de wind geslagen.

In het verlengde van de sterfte onder de insecten zijn de (insecten en wormen etende) vogels natuurlijk het volgende slachtoffer in de voedselketen. De weilanden in onze gemeente zijn groene biljartlakens geworden waar weidevogels als Grutto’s, Wulpen en Tureluurs al jaren ontbreken. De Kieviten zijn nog schaars aanwezig, maar zullen binnenkort ook van het toneel verdwijnen.

Onlangs hebben we in de gemeenteraad ook de discussie gevoerd m.b.t. de lelieteelt. Ook daar hebben we als PvdA-fractie vragen over gesteld, omdat we ons zorgen maken over de gezondheid van onze burgers.

De nieuwe kapverordening die binnenkort wordt vastgesteld binnen de gemeenteraad zal zorgen voor een verdere ontgroening van ons landschap. Bomen met een doorsnee van minder dan 40 cm mogen zonder vergunning worden gekapt. Bomen in het buitengebied kunnen sowieso zonder probleem worden opgeruimd. Boeren lijken een vrijbrief te krijgen om op te ruimen wat hen in de weg staat en dat gaat natuurlijk ten koste van de natuur en ons Twentse landschap.

Het zijn zorgelijke ontwikkelingen en het wordt tijd dat we ook in een agrarische gemeente als Tubbergen kritisch worden op de wijze waarop we omgaan met natuur en gezondheid. We kunnen wel te hoop lopen tegen Natura 2000 en de EHS en steeds grotere agrarische bedrijven willen realiseren, maar we betalen wel de prijs er voor. Als we voor ons nageslacht nog iets willen over houden van de biodiversiteit in onze gemeente, zullen we de moed moeten hebben om de balans tussen natuur en landbouw drastisch bij te stellen. Aansluitend bij het motto van dit college: Wat moed, dat moet!

Reacties