GB/VVD sluit zich aan bij motie CDA inzake oliewaterinjectie

Foto: Novum Media / Jan Sibon

Ook de coalitiepartij van CDA Tubbergen, Gemeentebelangen/VVD, zal de motie over de oliewaterinjectie door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) ondersteunen. Ronny Booijink (CDA) en Paul Hannink (GB/VVD) zullen deze naar verwachting ondertekenen namens hun partijen.

Motie

Overwegende:

 • Dat de NAM vervuild afvalwater van de olieproductie in Schoonebeek injecteert in de voormalige gasvelden in Twente;
 • Dat er grote maatschappelijke onrust is ontstaan t.a.v. mogelijke risico’s van dit oliewaterinjectieproces;
 • Dat de NAM kenbaar heeft gemaakt dat de inspectierapportages vrij inzichtelijk zijn en dat Minister Kamp dit tegenspreekt en deze rapportages niet openbaar wil maken;
 • Dat door de NAM alleen bekend is gemaakt dat er één keer een lekkage heeft plaatsgevonden waarbij 30 liter oliewater is weggelekt. Echter, dat in latere berichtgevingen door de media is aangegeven dat er ook een lekkage op ca. 1.000 meter diepte heeft plaatsgevonden;
 • Dat er onduidelijkheden zijn over de risico’s die het oliewaterinjectieproces met zich meebrengt en dat momenteel nog onderzoeken plaatsvinden;
 • Dat er voor 3 locaties binnen de gemeente Tubbergen bestemmingsplanwijzigingen hebben plaatsgevonden, namelijk Tubbergen 7, Tubbergen–Mander 1 en 2, waar oliewater wordt geïnjecteerd;
 • Dat de NAM overweegt om ook op andere locaties in onze gemeente oliewater te injecteren in de nabije toekomst;
 • Dat Provinciale Staten heeft opgeroepen tot een onafhankelijk onderzoek.

Spreekt als zijn oordeel uit:

 • Dat lekkages tijdens transport en injectie van het oliewatermengsel enorme milieuschade kunnen toebrengen aan de natuur, de kwaliteit van de bodem en het grond- en drinkwater in Twente;
 • Dat er niet eenduidig gecommuniceerd wordt door de NAM en de overheid en dat dit de geloofwaardigheid t.a.v. het totale proces niet ten goede komt;
 • Dat de gevolgen van het injecteren van het oliewatermengsel in de lege gasvelden voor de lange termijn, nog redelijk onbekend zijn.
 • Dat er gehoor moet worden gegeven aan de inwoners van onze gemeente, die vragen om een onafhankelijk onderzoek naar het oliewaterinjecie proces.

Draagt het college van burgemeester en wethouders op:

 1. Om in samenspraak met Provincie Overijssel bij het Ministerie van Economische Zaken aan te dringen op een onafhankelijk onderzoek, zodat een goede inschatting kan worden gemaakt van de maatschappelijke, milieutechnische en economische risico’s die het transport en de injectie van het oliewatermengsel met zich meebrengen;
 2. De complete inspectierapporten vanaf 2011 t/m 2014 van de 3 locaties binnen onze gemeente Tubbergen waar oliewaterinjectie plaatsvindt, op te vragen en erop aan te dringen om deze rapporten te betrekken bij het genoemde onafhankelijke onderzoek, zodat daarover ook een oordeel en advies wordt uitgebracht;
 3. Zich tot het uiterste in te spannen om te voorkomen dat er in nog meer lege gasveldlocaties binnen onze gemeente Tubbergen oliewaterinjectie plaats zal gaan vinden in de toekomst;
 4. Om deze motie onder de aandacht te brengen van andere gemeenten in Nederland waarbinnen afvalwaterinjectie plaatsvindt, met name de gemeenten Dinkelland, Oldenzaal, Losser en Delfzijl, Provinciale Staten en het Ministerie van Economische Zaken

Reacties