Gemeente wenst pasklaar maatwerk voor Natura 2000

Foto: Onbekend

De provincie Overijssel is bereid om voor de uitvoering van de N2000-maatregelen zogeheten inpassingsplannen op te stellen. Het college van burgemeester en wethouders acht dit een verstandige werkwijze en vraagt de gemeenteraad om hiermee in te stemmen.

“De opgave die er ligt in het kader van de Natura 2000 opgave voor het gebied Springendal en Dal van de Mosbeek, is groot. In dit gebied, dat grotendeels in de gemeente Tubbergen ligt, moeten (hydrologische) maatregelen worden genomen om de aanwezige natuurwaarden in stand te houden dan niet te verbeteren. Het uitvoeren van deze maatregelen is gekoppeld aan de economische ontwikkelruimte in onze gemeente. Dit is geregeld in de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Als de maatregelen niet tijdig (in 2021) zijn uitgevoerd kan dit een negatieve invloed hebben op de ontwikkelruimte”, waarschuwt de gemeente Tubbergen. Vanwege deze krappe planning is de provincie is aan het inventariseren hoe de gemeente aankijkt tegen het provinciale inpassingsplan (PIP) als het gaat om de uitvoering van N2000.

De gehele PIP-procedure wordt gevoerd door de provincie. Ook alle kosten voor het opstellen van een PIP komen voor rekening van de provincie.

Positief

Hoewel de LTO trekker is van de planuitwerking voor het gebied Springendal en Dal van de Mosbeek, heeft ook de gemeente Tubbergen een belangrijke rol bij het opstellen van het definitieve maatregelenpakket. “De samenwerking rondom het N2000-gebied Springendal en Dal van de Mosbeek met de andere betrokken partijen is goed. Er is daarom voldoende vertrouwen dat het proces goed zal verlopen”, laat het college van B&W weten.

Reacties