Gemeente verwerkt 85 bezwaren bij nieuwe bestemmingsplan buitengebied

Foto: Bijlmerweide.nl

Volgens de letter van de wet moeten bestemmingsplannen, waarin bijvoorbeeld staat welke gebouwen er in een bepaald gebied mogen staan, iedere 10 jaar geactualiseerd worden. Daarom is er een nieuw Bestemmingsplan Buitengebied in de gemeente Tubbergen opgesteld ter vervanging van het oude, dat dateert van 2006.

In grote lijnen is het meest recente bestemmingsplan conserverend te noemen. Nieuwe ontwikkelingen met grote invloed zijn er daarom niet in verwerkt.

Aan de vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan is wel een intensief proces vooraf gegaan. Er is eerst een nota van uitgangspunten door de gemeenteraad vastgesteld. Vervolgens hebben inventarisaties plaats gevonden en zijn bestemmingsplanregels opgesteld. Gisteravond is de gemeenteraad akkoord gegaan.

Veel inspraakreacties

Er zijn 3 momenten geweest waarop het bestemmingsplan ter inzage heeft gelegen en men kon reageren op het plan. Inwoners, ondernemers en adviesbureaus hebben zo ruimte gekregen om mee te praten in het bestemmingsplan.┬áHiervan hebben 85 individuen en ondernemingen gebruikgemaakt, iets waarover wethouder Erik Volmerink te spreken is. “Het is belangrijk om de inwoners, ondernemers, instanties en adviesbureaus mee te nemen in de ontwikkelingen. Zij weten het beste wat er speelt en wat het allemaal in de praktijk inhoudt.”

Bij het bestemmingsplan voor het buitengebied hoort ook een Milieu Effectrapportage (MER). Dit is een onderzoek naar de milieugevolgen van het bestemmingsplan. De landelijke Commissie MER, een landelijk opererende onafhankelijke stichting die over dergelijke onderzoeken adviseert, heeft hierover een positief advies uitgebracht.

Ook nieuw beleid

Wethouder Volmerink is enthousiast over het gisteren vastgestelde bestemmingsplan. “Het plan is aangepast aan het meest recente beleid en waar mogelijk is verruiming van de toepassingsmogelijkheden opgenomen.” Voorbeelden hiervan zijn het verruimen van de mogelijkheden voor functiewijziging van vrijgekomen gebouwen en het vergroten van de inhoudsmaat voor woningen van 900 m3 naar 1.000 m3.

Reacties