Conflict tussen bewoners appartementencomplex Brokelman en PKN Tubbergen

Het appartementencomplex Brokelman
Foto: B&Z Bouwtechniek

Tussen bewoners van het appartementencomplex Brokelman en de Nederlands Hervormde Gemeente Tubbergen is een geschil ontstaan over de plaatsing van borden bij parkeerplaatsen aan de Dominee Hattinkstraat te Tubbergen.

Op deze borden staat dat parkeren aan bezoekers van de kerk en dorpshuis De Delle voorbehouden is. De bewoners hebben zich tot de gemeente gewend, maar het college heeft besloten dat de parkeerborden wel mogen.

Het appartementencomplex Brokelman bestaat ten dele uit huur- en ten dele uit koopwoningen.

Proef afgewezen

Op 22 maart jongstleden heeft er in aanwezigheid van wethouder Erik Volmerink een gesprek plaatsgevonden met een bewoner van het complex en Peter Roelofs, directeur-bestuurder van de Woningstichting Tubbergen.

Op 18 april heeft een vervolggesprek plaatsgevonden waarbij ook Piet Klingeman, voorzitter van Stichting De Delle en Pieter van der Vinne, voorzitter van het college van kerkrentmeesters, aanwezig waren. Daarin is door laatstgenoemden voorgesteld om, bij wijze van proef, van een aantal parkeerplaatsen de borden te verwijderen. Dat voorstel heeft bij de bewoners van Brokelman geen gehoor gevonden.

‘Parkeerplaatsen niet openbaar’

Volgens de gemeente behoren de parkeerplaatsen niet tot de openbare weg in de zin van de Wegenwet. “Het feit dat bij de verlening van de bouwvergunning voor het complex Brokelman rekenschap is gegeven aan het feit dat bezoekers dienen te parkeren in de openbare ruimte – daaronder de aanwezige parkeergelegenheid in de Hattinkstraat – kan de kerk niet worden tegengeworpen.”

Reacties