Cijfers over 2015 geven voor gemeente Tubbergen een voorzichtig positief beeld

Tom Vleerbos, wethouder van o.m. financiën
Foto: Gemeente Tubbergen

De gemeente Tubbergen kan op financieel gebied de voet voorzichtig van de rem halen, want de getallen over 2015 geven een goed beeld van de kosten over dat jaar. De komende jaren zien er voorzichtig positief uit, maar er liggen nog enkele forse uitdagingen.

Net zoals dat gaat bij winkels en bedrijven, maakt ook de gemeente ieder jaar de rekening op over het voorgaande jaar. Nu alle cijfers over het jaar 2015 op een rijtje zijn gezet, blijkt dat de gemeente Tubbergen in het afgelopen jaar enkele meevallers heeft gehad. Zo is er op de subsidies van de ‘prestatieafspraken wonen’ €343.000 overgehouden, heeft de politie een afkoopsom betaald voor eventuele leegstand van het politiebureau van €164.000 en bleven de kosten van de opvang van statushouders binnen de geraamde budgetten. Ook is er €130.000 extra binnengekomen doordat er meer bouwvergunningen zijn verleend dan verwacht. Maar het is niet allemaal rozengeur en maneschijn. Want door aanpassingen van de pensioenwet moet de gemeente echter €272.000 bijstorten. Een uitgave die niet was begroot en dus tegenviel.

In balans

“Afgezien van enkele meevallers en een tegenvaller, zijn er tussen de begroting 2015 en de jaarstukken over datzelfde jaar, nauwelijks afwijkingen te zien”, meldt financieel wethouder Tom Vleerbos. “Dat betekent dat we de uitgaven en inkomsten goed hebben ingeschat. De belangrijkste vaststelling over 2015 is dat de reserves voor de risico’s van de zorgkosten niet zijn aangesproken. De risico’s zijn er echter nog steeds, dus zullen we voor 2016 opnieuw een gezonde buffer aanhouden.”

Vooruitkijkend op de toekomst concludeert de wethouder dat de gemeente Tubbergen redelijk op koers ligt. “Er komen de komende jaren nog wel enkele forse onderwerpen op ons af”, verwacht hij. “We hebben het hierbij over onderwerpen die ook financiële impact hebben, denk bijvoorbeeld aan het onderhoud van onze kapitaalgoederen (zoals wegen, bruggen, riolering enzovoorts), verdere versterking van vrij toegankelijke voorzieningen, de verdere verhoging van instroom van statushouders en de nieuwe opzet van muziekonderwijs en bibliotheekwerk. Daarnaast wordt de manier waarop gemeenten met hun begroting mogen omgaan, verder aan banden gelegd. Dat zal ook zeker effecten gaan krijgen.”

Interne bezuinigingen

Om als ambtelijke organisatie financieel gezond te blijven, zijn Dinkelland en Tubbergen 3 jaar geleden ambtelijk gefuseerd. Dat betekent in de praktijk dat de ambtenaren binnen het ambtelijk bedrijf Noaberkracht het beleid uitvoeren voor 2 gemeentes. “Binnen Noaberkracht willen we de komende periode €7 ton bezuinigen. Dit doen we door het nemen van een aantal efficiencymaatregelen. Zo wordt het beleid rondom de welstand versoepeld en werken we hard aan de verdere digitale dienstverlening. Ook op het aantal personeelsleden wordt bezuinigd. Niet door ontslagen, maar door natuurlijk verloop.”

Zorgen

Het enige punt van zorg blijft voor het college de besluitvorming over de toegezegde extra middelen van het Rijk. “Door een herverdeling over alle gemeenten, wordt de verdeling van deze middelen steeds weer opgeschoven in de tijd”, vertelt Vleerbos. “Wij hebben ons ongenoegen hierover meerdere malen bij de minister kenbaar gemaakt en zijn samen met andere gemeenten, die ook voordeel hebben bij de herverdeling, een lobby opgestart. Probleem is echter dat de grote gemeenten (ook de Grote 4) nadeel hebben bij de herverdeling en ook een lobby zijn gestart. Vanwege deze zorg maar ook door de onzekerheden binnen het sociaal domein, hebben wij als college besloten de reserves op orde te brengen en te houden. Zo is de ratio van het weerstandsvermogen (de spaarpot om tegenvallers op te vangen) op dit moment ruim voldoende te noemen.”

Reacties