Drinkwaterwingebieden in Mander en West-Geesteren

Foto: Redactie

Om ook in de toekomst te kunnen voorzien in de drinkwaterbehoefte van inwoners en bedrijven in Twente hebben de provincies Overijssel en Gelderland, Vitens en de waterschappen gezocht naar nieuwe winlocaties in Twente en de Achterhoek.

De uitkomst van deze zoektocht is dat de bestaande drinkwaterwinning Mander open blijft en er een nieuwe locatie komt bij Vriezenveen en Daarle, beiden in Overijssel. De gekozen winlocaties moeten in totaal zo’n 5-7 miljoen m3 (1.000 liter) per jaar leveren. Gedeputeerde Staten van Overijssel en Gelderland hebben het milieueffectrapport (planMER) bij het bepalen van de voorkeurslocatie(s) voor de drinkwaterwinning voorlopig vastgesteld.

Nieuwe drinkwaterlocaties in Overijssel zijn nodig doordat de winning in Enschede (Weerseloseweg) onbruikbaar werd na de brand bij Vredestein. Hierdoor wordt tijdelijk water geleverd vanuit Lochem (Gelderland). Deze winning stopt in principe in 2021. Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben besloten dat de regio Twente vanuit de winning Lochem van drinkwater kan blijven voorzien totdat een alternatief voor deze winning operationeel is. Daarnaast wilden Vitens en waterschap Vechtstromen bekijken of er een geschikter alternatief was voor de winning in Mander, waarvoor een vergunning is tot 2023. Verder is Twente deels afhankelijk voor de levering van drinkwater uit Duitsland.

Zoekgebied

In de zoektocht naar (nieuwe) locaties voor drinkwaterwinning in Twente en de Achterhoek zijn in totaal tien potentiƫle locaties beoordeeld. Maatschappelijke organisaties en de landbouw- en natuursector zijn bij dit proces betrokken. Hierbij ging het om Bergentheim, Lattrop, Sallandse Heuvelrug, Daarle, Vriezenveen, Markelosebroek, Goor, Lochem-Neede, Lochemseberg en Mander. Het onderzoek beschrijft de aspecten beschermbaarheid, duurzaamheid, effecten op natuur, landbouw, bebouwing en infrastructuur, inpasbaarheid en kosten.

Effecten in Mander en West-Geesteren

Mander is op dit moment al een drinkwaterlocatie. Wel wordt deze bron ingezet voor 2 miljoen m3/jaar i.p.v. van de huidige 3 miljoen m3/jaar. De opbouw van de bodem bij Mander maakt het lastig om de effecten op natuur in beeld te brengen, aldus de partijen. Verwacht wordt dat er in principe geen of weinig negatieve effecten zijn, behalve voor natte natuur. Daarom worden de effecten van de vermindering goed gemeten, zodat na enkele jaren inzicht is of de winning verder verkleind of weer vergroot kan worden.

Daarnaast is Vriezenveen/Daarle geschikt om een nieuwe winning te ontwikkelen voor maximaal 5 miljoen m3/jaar, te beginnen met 3 miljoen m3/jaar. De exacte locatie van de winning moet nog bepaald worden. Het voorlopige zoekgebied strekt zich uit van het noorden van het dorp Vriezenveen t/m Daarleveen en van het Geesterens Stroomkanaal tot Daarle. De winning van deze hoeveelheden water zorgen niet voor een dusdanig grote verlaging van de grondwaterstand of vermindering van de kwel dat het Natura 2000-gebied Engbertdijksvenen hiervan nadelige gevolgen ondervindt.

Voor de landbouw geldt dat zowel in Mander als in Vriezenveen/Daarle in het gebied rondom de winning de natschade afneemt, wat positief is voor de landbouw. Dicht bij de winlocatie neemt de droogteschade wel toe. Bij de locatie Vriezenveen/Daarle kan door slimme inrichting van de putten, extra wateraanvoer of kavelruil het effect worden geminimaliseerd. Door het meten van omgevingseffecten kan met verloop van tijd bekeken worden of de nieuwe winning ingezet kan worden voor de maximale hoeveelheid van 5 miljoen m3.

Inzage en zienswijzen

Betrokkenen en geĆÆnteresseerden kunnen de planMER inzien vanaf 23 januari tot 6 maart op het provinciehuis in Zwolle en op het provinciehuis in Arnhem en digitaal raadplegen via www.overijssel.nl/zoekdrinkwatertwente. Tevens liggen er exemplaren van de planMER ter inzage in de gemeentehuizen van Hellendoorn, Twenterand en Tubbergen.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen