Provincie wil onder voorwaarden windturbines toestaan in Noordoost-Twente

Foto: CC0

De provincie Overijssel wil meewerken aan de plaatsing van windmolens in delen van het Nationaal Landschap Noordoost-Twente.

De vier gemeenten in Noordoost-Twente willen achttien windturbines en twaalf lokale energieprojecten mogelijk maken voor de opwek van hernieuwbare energie. Op dit moment is de plaatsing niet mogelijk omdat de provincie in haar Omgevingsvisie heeft bepaald dat er geen windturbines mogen komen in Nationale Landschappen. De provincie wil nu voor een aantal plekken aan de randen van het gebied een uitzondering maken. Provinciale Staten moeten instemmen met deze uitzondering, en ontvangen hiervoor een voorstel.

De windmolens vormen een belangrijke pijler in de Regionale Energiestrategie (RES) Twente. Hierin is beschreven hoe Twente wil voldoen aan de ambitie om in 2030 49% schone energie op te wekken. De colleges van de gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen hebben gezamenlijk een concept windbeleid opgesteld. Daarin zijn ook zoekgebieden voorgesteld voor de plaatsing van de turbines. Hiervoor lopen momenteel nog inspraak- en participatietrajecten.

De zoekgebieden bevinden zich in relatief open, grootschalig en jong ontginningslandschap, en binnen een stedelijke invloedssfeer. Hierdoor worden de landschappelijke kernkwaliteiten van Noordoost-Twente niet aangetast.

‘Zorgvuldig proces lopen’

Gedeputeerde Tijs de Bree voor energie, milieu en arbeidsmarkt: “Als provincie staan we voor het mooie landschap in Noordoost-Twente. Tegelijkertijd werken we op een prettige manier samen met de Twentse gemeenten aan schone en hernieuwbare energie. Om de energieambities in Twente te realiseren is windenergie noodzakelijk. De gemeenten hebben zorgvuldig gekeken waar dat in Noordoost-Twente zou kunnen. En zij zijn daar over in gesprek met de inwoners en andere belanghebbenden. Op basis van dit voorbereidende werk en de zoekgebieden die er nu liggen, willen wij meewerken aan realisatie van de windturbines.”

Ook in het verdere traject gelden de provinciale randvoorwaarden ruimtelijke kwaliteit, maatschappelijke betrokkenheid en ecologische effecten. Dat betekent dat steeds moet worden gekeken naar een goede verdeling van lusten en lasten, betrokkenheid van de omgeving bij de verdere invulling van de plannen, mogelijkheid tot (financiële) participatie en het laten terugvloeien van investeringen in het gebied.

Ben Blokhuis, wethouder van de gemeente Dinkelland, namens de vier Noordoost-Twentse gemeenten: “We waren al langer met de provincie in gesprek over hoe we als gezamenlijke gemeenten onze bijdrage aan de energietransitie mogelijk kunnen maken, met respect voor ons mooie landschap. Het is goed om nu te horen dat de provincie ons ondersteunt in de realisatie van ons windbeleid”

Nationaal Landschap

Deze week gaat er een voorstel naar Provinciale Staten om een uitzonderingsbepaling op te nemen in de omgevingsverordening voor windturbines in Noordoost-Twente.

Het is nog niet bekend wanneer Provinciale Staten hierover besluiten. Het gebied behoud hiermee de status van Nationaal Landschap.

Reacties

Cookieinstellingen