Meerderheid voor opwekking zon- en windenergie in Noordoost-Twente

Foto: CC0

Uit een enquête van het gemeentelijk samenwerkingsverband Energie van Noordoost-Twente blijkt dat een ruime meerderheid van de inwoners de klimaatverandering als een probleem ziet.

Het merendeel wil ook dat energie via wind en de zon opgewekt moet worden.

Reden onderzoek

De reden achter het onderzoek is het veranderende klimaat en de landelijke afspraken om meer duurzame energie op te wekken. In de energietransitie wordt over heel Nederland per regio vastgelegd hoeveel zonne-energie en windenergie opgewekt moet gaan worden. De Noordoost-Twentse gemeenten staan ook voor deze keuze en hebben in de regionale energietransitie (RES Twente) aangegeven dat ze daar gezamenlijk aan willen bijdragen met de volgende mix: 18 windmolens (in clusters van minimaal 3), 100 hectare zonnevelden (ongeveer 200 voetbalvelden), 63 hectare zonnepanelen op daken en 12 lokale energieprojecten (zon of wind) nabij een dorp of wijk.

Het gaat hierbij om een conceptvoorstel en de afzonderlijke gemeenteraden moeten hier nog een besluit over nemen. Voordat zo’n besluit er komt, wilden de gemeenten eerst de mening van de inwoners peilen. Nu de resultaten van de enquête er zijn, kan er in alle openheid het gesprek erover gevoerd worden en kunnen de resultaten meegewogen worden in de besluiten.

Actieve rol voor gemeenten

Driekwart van de inwoners vindt dat de gemeenten in Noordoost-Twente zich actief moeten inzetten voor duurzame opwek van energie. Op de vraag wie uiteindelijk verantwoordelijk is voor het behalen van de klimaatafspraken, zien de inwoners de verdeling als volgt: eerst de landelijke overheid, dan de gemeenten, dan de provincie en tot slot de inwoners zelf. Dat al deze partijen hieraan moeten bijdragen, is de meerderheid het over eens.

Voorkeur zon en wind

Duurzaam energie opwekken kan op meerdere manieren. De vier gemeenten willen dit vooral met zon en wind gaan opwekken in Noordoost Twente omdat dit op dit moment de beste technieken zijn. Op de vraag wat inwoners hiervan vinden, geeft meer dan de helft de voorkeur aan een combinatie van zonne- en windenergie. Een vijfde deel van de inwoners gaat voor alleen zonne-energie en een kleiner aantal voor alleen windenergie. Nog eens 17% van de inwoners wil helemaal niet dat er in Noordoost-Twente duurzame energie wordt opgewekt door windmolens en/of zonnevelden.

Inwoners die een combinatie van zonne- en windenergie voor Noordoost Twente zien, hebben de volgende voorkeuren: eerst zonnepanelen op bedrijfsdaken, daarna zonnepanelen op woningen en als derde een aantal grote geclusterde windturbines.

Mogelijke locaties

In de enquête is ook gevraagd waar de zonnepanelen en windturbines dan geplaatst zouden kunnen worden. Veruit de meest genoemde locaties zijn langs bestaande infrastructuur, zoals langs de A1, en op of nabij industrieterreinen. Ook ziet men windmolens het liefst langs de Duitse grens en zonnevelden op plekken die gecombineerd kunnen worden met waterberging.

Eigen duurzaamheid van inwoners

Hoe duurzaam zijn de inwoners eigenlijk zelf? De top drie aan antwoorden: bijna alle inwoners scheiden hun afval en een ruime meerderheid bespaart zo veel mogelijk energie en water. Slechts 2% van de inwoners geeft aan dat ze helemaal niet duurzaam leven. Op de vraag of inwoners zouden willen investeren in zonnepanelen of windturbines in hun gemeente, geeft de meerderheid aan dat zij wel in zonnepanelen willen investeren.

Een vijfde deel ziet dit niet zitten. Voor windturbines geven ongeveer evenveel inwoners aan dat ze wel of juist niet willen investeren. In beide gevallen is dit net even minder dan de helft van de inwoners.

Resultaten geen verrassing

Voor de gemeenten zijn de resultaten geen verrassing. Toch vinden zij het belangrijk dat dit onderzoek is gedaan. Wethouder Ursula Bekhuis van de gemeente Tubbergen namens de samenwerkende gemeenten: “Het is een mooie bevestiging dat onze inwoners ook vinden dat we met de energietransitie aan de slag moeten. We kunnen en willen dit alleen maar samen met de inwoners doen. Dan moet je ook van elkaar weten waar je staat. Dit onderzoek helpt ons om het gesprek daarover aan te gaan en passend beleid te maken.”

Onafhankelijk extern onderzoek

Om tot betrouwbare resultaten te komen, heeft een onafhankelijk extern onderzoeksbureau het onderzoek gedaan. Ongeveer 15.000 Inwoners hebben als onderdeel van de steekproef een uitnodiging per post ontvangen.

In totaal vulden 2.425 mensen de enquête in. Het hele rapport en een verkorte samenvatting staan op www.energievannoordoosttwente.nl/enquete en hier is een factsheet te downloaden.

Reacties