Noordoost-Twente schrapt helft grote windmolens uit duurzame toekomstplannen

Foto: CC0

De Noordoost-Twentse gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen hebben het energiebod om te voldoen aan het klimaatakkoord verlaagd van 335 GWh naar 225 GWh, wat vooral invloed heeft op het aantal grote windmolens.

In de Regionale Energiestrategie (RES) geven alle gemeenten in Nederland verdeeld over dertig regio’s aan hoe zij gaan bijdragen aan het duurzaam opwekken van energie, zoals afgesproken in het klimaatakkoord. Daarvoor doet elke gemeente een bod hoeveel zon- en windenergie zij op land gaan opwekken in 2030. Daarna volgt nog een tweede ronde voor 2050, wanneer Nederland helemaal klimaatneutraal wil zijn.

Bij de totstandkoming en de wijziging van het bod van de Noordoost-Twentse gemeenten is overleg gevoerd met de gemeenteraden. In een van die gesprekken kwam naar boven dat er een verkeerd percentage is gehanteerd bij de totstandkoming van het bod. Bovendien bleek dat het draagvlak voor het eerste bod onder de volksvertegenwoordigers afbrokkelde. De wethouders duurzaam van de gemeenten hebben geluisterd naar deze signalen en zijn opnieuw gaan rekenen. Daarna hebben zij met de vier colleges gezamenlijk besloten het bod bij te stellen.

Minder windmolens

De komende maanden gaat dit bod mee in de besluitvorming over een totaal RES-bod voor Twente. Concreet betekent deze bijstelling dat Noordoost-Twente nu inzet op de helft minder windmolens in 2030. In plaats van achttien grote windturbines gaat Noordoost Twente nu voor negen stuks.

Naast de doelstellingen voor de windmolens staat in het bod ook dat er in 2030 63 hectare zon op daken en 100 hectare zonnevelden gerealiseerd moeten zijn. Dat blijft ongewijzigd. In totaal moet dit 225 GWh aan hernieuwbare energie op gaan leveren.

Hoe verder?

Betekent dit bod nu dat er definitief maar 9 windmolens in Noordoost-Twente komen? Nee, want dit bod gaat over de toegezegde inspanning in duurzame opwek van energie. Als de komende jaren blijkt dat de 225 GWh beter of sneller gehaald kunnen worden, bijvoorbeeld door verbeterde technieken in zon en wind, dan geldt de behaalde energie en niet het aantal molens of panelen.

Aan de andere kant is het ook geen beperking. Als er de komende jaren meer initiatieven en draagvlak voor zon en wind komen, is daar ook ruimte voor. In totaal moet Twente in 2030 1,5 TWh energie in een mix van zon en wind op land gaan opwekken. Iedere gemeente bepaalt daarin zelf hoe zij bijdraagt aan de energietransitie en daarmee aan het klimaatakkoord. Noordoost-Twente doet dat dus samen met vier gemeenten. Het totale Twentse bod wordt in april 2021 aan de Twentse gemeenteraden voorgelegd ter bespreking. Daarna worden de reacties verwerkt in een definitieve RES Twente 1.0.

Wijziging geen gevolg voor andere gemeenten

Een wijziging van het bod uit de ene gemeente hoeft daarbij niet te leiden tot een wijziging in het bod van een andere gemeente. Pas als de gezamenlijke ambitie niet gehaald wordt met de biedingen, kijkt de RES Twente in overleg met de betreffende gemeenten hoe de opwek kan worden verhoogd. Daarin hebben de gemeenten een gezamenlijke plicht om over de gemeentegrenzen heen samen te werken en elkaar te versterken.

Op 1 juli moet de definitieve RES Twente 1.0 aan het nationale RES programma worden aangeboden.

Reacties