Partijen presenteren coalitieakkoord: ‘En noe, met mekaar, vedan!’

Foto: Gemeente Tubbergen

De gemeenteraadspartijen CDA, Gemeentebelangen/VVD en Keerpunt22 hebben overeenstemming over de koers die zij de komende periode in gemeente Tubbergen willen varen.

In de afgelopen weken zijn hierover uitgebreid gesprekken gevoerd. Zij hebben de koers vastgelegd in het concept-coalitieakkoord met de titel ‘En noe, met mekaar, vedan!’. Het is een akkoord op hoofdlijnen dat ter vaststelling wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeenteraad neemt hierover op 13 juli 2022 een besluit. Partijen presenteren dan ook de kandidaat-wethouders aan de gemeenteraad.

De fractievoorzitters Christel Luttikhuis (CDA), Noortje Haarman (Gemeentebelangen/VVD) en Stijn Hesselink (Keerpunt22) hebben in de afgelopen periode hard gewerkt om inhoudelijk overeenstemming te bereiken. Na een turbulente periode willen zij zorgen voor bestuurlijke stabiliteit. Dat deden zij onder begeleiding van formateurs Jolanda Waaijer en Wout Wagenmans.

Ambities nieuw college

Het nieuw te vormen college heeft een coalitieakkoord op hoofdlijnen geschreven. Hierdoor is er bij de uitvoering voor alle partijen in de gemeenteraad ruimte om bij te sturen en accenten te leggen.

Partijen zijn zich bewust dat Tubbergen voor omvangrijke en complexe opgaven staat en hebben ambities opgenomen die aansluiten bij deze grote opgaven. Het gaat dan om de leefbaarheid in het buitengebied, betaalbare en bereikbare zorg voor iedereen, duurzaamheid en de energietransitie, leefbaarheid in de kernen en de herinrichting van het centrum van Tubbergen. Deze opgaven vragen om een krachtige aanpak. De coalitiepartijen gaan uit van de kracht in de samenleving. Zij betrekken de inwoners van Tubbergen vanuit een open insteek en zijn daarin realistisch en duidelijk. Daar waar het kan, wordt samengewerkt en daar waar de gemeente een verantwoordelijkheid heeft, wordt deze genomen.

De nieuwe coalitie wil meer doen dan alleen afwachten wat er op de gemeente afkomt. Zo wil zij zich sterk maken voor meer alternatieven om de energieopgave te realiseren en initiatieven ondersteunen. Datzelfde wil ze ook doen om het buitengebied leefbaar te houden en waar nodig perspectief te
kunnen blijven bieden. Hiervoor wil zij krachten bundelen en een stevige lobby inzetten.

Kandidaten wethouderschap

De drie coalitiepartijen dragen ieder vanuit hun eigen achterban een wethouderskandidaat voor. Het CDA stelt huidig wethouder Hilde Berning voor als kandidaat. Gemeentebelangen/VVD draagt oud-wethouder Ursula Bekhuis voor en Keerpunt22 heeft Martin Oude Avenhuis aangedragen. Samen willen ze een stabiele en ambitieuze koers gaan varen, in verbinding met elkaar en met alle partijen in de gemeenteraad.

Op 13 juli 2022 staat de benoeming van deze kandidaat-wethouders op de agenda van de gemeenteraad.

‘En noe, met mekaar, vedan!’

De titel van het coalitieakkoord is: ‘En noe, met mekaar, vedan!’ Partijen benadrukken hiermee dat de blik naar voren is gericht en dat ze de schouders er onder willen zetten. Ze zijn zich bewust dat de grote opgaven die voorliggen, alleen kunnen worden gerealiseerd als ze het samen doen. Met elkaar,
met de gemeenteraad en vooral ook met de inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers.

Reacties

Cookieinstellingen