Lokale vraag leidend voor Woningstichting Tubbergen en gemeente

dec 21 2016, 15:34 Vastgoed
prestatieafspraken ondertekend
De gemeente Tubbergen en Woningstichting Tubbergen hebben voor de komende 4 jaar prestatieafspraken gemaakt over sociaal wonen.
De gemaakte afspraken gaan onder andere over de gezamenlijke ambities en opgaven op 5 thema's: organisatie en samenwerking, beschikbaarheid van woningen, betaalbaarheid, woningkwaliteit, duurzaamheid en sociaal-maatschappelijke opgaven en zorg.
De prestatieafspraken sluiten aan op recente landelijke ontwikkelingen, zoals de Woningwet 2015. Hierin is opgenomen dat er op lokaal niveau meer samen moet worden gewerkt om de gemeentelijke woonvisie en de maatschappelijke investeringen van woningcorporaties meer op elkaar te laten aansluiten.

2017-2021

In de afgelopen maanden hebben gemeente en woningstichting intensief samengewerkt om te komen tot globale afspraken voor de periode t/m 2020. Elk jaar gaan verschillende partijen om de tafel om concrete afspraken te maken voor het volgende jaar.
De ondertekende prestatieafspraken zijn het resultaat van een goede samenwerking tussen gemeente en woningstichting. "Samen met de woningstichting proberen we de Tubbergse markt te bedienen", zegt wethouder Roy de Witte. "Een samenwerking die al jarenlang prima verloopt. Zij kijken veel verder dan alleen maar bouwen voor jongeren of ouderen, maar gaan uit van de lokale vraag en denken mee in onze uitdagingen. Ook als je het hebt over vergunninghouders hebben zij een hele belangrijke rol gespeeld in het halen van onze taakstelling: het aantal statushouders dat wij als gemeente jaarlijks moeten huisvesten."
Ook de directeur van de Woningstichting, Peter Roelofs, ervaart de samenwerking positief. "De lijnen zijn kort en het overleg is goed. Dat geldt overigens ook voor de samenwerking met onze huurdersvereniging. Wij hebben dit convenant met hen gedeeld en tekenen vandaag mede namens onze huurders. We kijken overigens niet alleen naar de kern van Tubbergen, maar proberen waar mogelijk ook de dorpen mee te nemen", vertelt hij. "Samen bouwen we aan een goede balans tussen huur- en koopwoningen in de breedste zin van het woord. We houden daarbij steeds rekening met de toekomst, oftewel met veranderende woonwensen, waarbij we leegstand door een overschot aan woningen willen voorkomen."

Diverse maatregelen

Een belangrijk speerpunt in de overeenkomst is duurzaamheid. De woningstichting zet met haar duurzaamheidsinvesteringen fors in op het verlagen van de woonlasten voor de huurders. Andere voorbeelden van maatregelen zijn het mogelijk toepassen van de blijverslening. Deze biedt senioren met een zorgvraag een financieel steuntje in de rug om hun woning aan te passen.
Ook zetten gemeente en woningstichting samen in op het stimuleren van de inzet van bewoners bij het leefbaar houden van hun wijk. "Dat laatste sluit perfect aan bij Mijn Dorp 2030", besluit de wethouder.