Gemeente akkoord met circa 50 woningen voor De Esch in Tubbergen

dec 29 2016, 9:22 Vastgoed
de esch
De gemeente Tubbergen is bereid medewerking te verlenen aan het principeverzoek voor de locatie van het voormalige tuincentrum aan de Almeloseweg in Tubbergen en de daaraan grenzende gronden.
In het verzoek vraagt projectontwikkelaar De Esch medewerking aan een plan waarbij circa 50 woningen en bijbehorende voorzieningen worden gerealiseerd.
In stedenbouwkundig opzicht kan de gemeente zich vinden in de gepresenteerde opzet, waarin zowel jongeren als ouderen aan bod komen. Het toezeggen van medewerking aan dit plan betekent niet dat dit de schop direct volgende maand al de grond in kan, maar er zit wel weer schot in de zaak. "Het besluit houdt in dat de gemeente onder voorwaarden bereid is medewerking te verlenen aan het initiatief", meldt wethouder Roy de Witte. "Deze voorwaarden betreffen een aantal zaken die ook door de omwonenden zijn aangegeven, zoals bijvoorbeeld de toekomstige verkeerssituatie en de waterhuishouding. De gemeente deelt deze zorgen en vindt dat er aantoonbaar sprake moet zijn van een verkeersveilige situatie."
Omdat in het voortraject bij een aantal omwonenden verwarring is ontstaan over de rol van de gemeente, zijn hierover in de afgelopen periode meerdere gesprekken met hen gevoerd. In deze gesprekken kwamen onder andere het proces en de rol van de gemeente ter sprake. De gemeente verwacht van de projectontwikkelaar dat zij de buurt blijven betrekken bij de planvorming en voor voldoende draagvlak zorgen. "Een nieuwe locatie waar gebouwd kan worden, biedt perspectief voor Tubbergen. In dat opzicht ga ik voor daadkracht en voortvarendheid, maar wel met een gezonde balans tussen belangen van alle partijen", aldus de wethouder.
Het is nu aan de projectontwikkelaar om te beslissen of hij doorgaat met de planontwikkeling. Zo ja, dan zal het plan nader uitgewerkt moeten worden en is er een herziening van het bestemmingsplan nodig, waarbij de mogelijkheid bestaat om formeel op de plannen te reageren.

Lees meer