‘Geen problemen door windturbines in landschap Noordoost-Twente’

Stijn Hesselink
Foto: Mark Mensink

Op vragen van de in Albergen woonachtige Stijn Hesselink, Statenlid namens de Onafhankelijke Conservatieve Liberalen, stelt het provinciebestuur geen landschappelijke problemen te voorzien als er windturbines in Noordoost-Twente worden geplaatst.

De huidige wet- en regelgeving waarborgt dat al voldoende, aldus Gedeputeerde Staten (GS) in antwoord op de vragenstelling van Hesselink. De vier gemeenten in Noordoost-Twente zijn vóór de plaatsing van windturbines, omdat volgens hen alleen daardoor kan worden voldaan aan de doelstellingen in het landelijke Klimaatakkoord.

‘Kijk naar alternatieven’

Hesselink verwacht dat die ‘windvangers’ juist veel negatieve gevolgen voor de omgeving en het karakteristieke landschap gaan hebben. “Wij vinden dat het beleid compleet doorgeschoten is en er beter moet worden gekeken naar alternatieven als kernenergie om de klimaatdoelstellingen te halen. Ook staat de technologie niet stil en daarom is het onverstandig om nu het hele land vol te proppen met windturbines en zonneparken.”

GS delen deze mening niet en verwijst eveneens naar het Klimaatakkoord, waarin onder andere staat dat in 2030 tenminste 50% van de energie uit duurzame bronnen opgewekt moet worden. “In de praktijk betekent dit dat wij als provincie Overijssel hierin ook een duidelijke opgave hebben.”

De provinciebestuurders geven bovendien aan er groot belang aan hechten dat bewoners betrokken worden bij de ontwikkeling van zulke windplannen via burgerparticipatie.

Eenzijdig

Hesselink beweert dat de gemeente Tubbergen eenzijdige informatie verstrekt, iets wat GS evenmin deelt. “Door de betrokken gemeenten in NOT wordt uitgebreid en op diverse manieren informatie uitgewisseld over de windplannen. Hierbij wordt wel degelijk aandacht geschonken aan de bezwaren die er leven. Getracht wordt hier zoveel mogelijk rekening mee te houden.”

GS gaat ook niet mee in de omschrijving van Hesselink dat er sprake zou zijn van ‘gekocht draagvlak’, doordat naar minimaal 50% lokaal eigendom gestreefd wordt. GS: “Diverse gemeenten willen daarin verder gaan, zodat alle revenuen van het windpark de lokale gemeenschap ten goede komen. Dat is in onze optiek geen gekocht draagvlak. maar het bieden van mogelijkheden te profiteren van de revenuen die deze ontwikkelingen met zich mee brengen. Met name door participatie vinden wij dat er een evenwichtige verdeling van de lusten en lasten van windprojecten dient plaats te vinden.”

Hesselink zegt in een reactie van geen ophouden te weten. “Ik ga er alles aan doen om de plaatsing van windmolens in Noordoost-Twente te voorkomen.”

Lees meer

Reacties